اعلام نتایج آزمونها

ثبت نام دوره بدون آزمون دوره کارشناسی پیوسته - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397

ثبت نام دوره بدون آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397

ثبت نام دوره بدون آزمون دوره کاردانی پیوسته - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397

ثبت نام دوره بدون آزمون دوره کاردانی ناپیوسته - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397